Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

BAP Koordinasyon Birimleri Mevzuat Çalışmaları

Toplam 4886 görüntüleme

Yükseköğretim kurumları bünyesinde kurulan ve doğrudan kamu Ar-Ge fonları içerisinde önemli bir paya sahip olan fonları yöneten BAP Koordinasyon Birimleri bu güne kadar hemen her kesim tarafından göz ardı edilmiştir. Uygulamada, birimlerin yasal statüsünü düzenleyen mevzuattan, birimlerce sağlanan desteklere ilişkin harcama mevzuatına kadar pek çok konuda sorunlarla karşılaşılmaktadır. Hatta bu birimlerle ilgili bazı mevzuat hükümleri diğer bazılarıyla da çelişkiler içermektedir.


Yükseköğretim kurumları arasında BAP Koordinasyon Birimlerinin yasal statüsünün yeniden düzenlenmesi, güçlendirilmesi ve 2003 yılından sonra önemli bir değişikliğe uğramayan ilgili mevzuatın güncellenmesi gerektiği konusunda ortak bir görüş bulunmasına rağmen bugüne kadar önemli ilerlemeler sağlanamamıştır.


Birimlerin ortak bir akılla kendi sorunlarına sahip çıkmaları ve seslerini güçlü bir şekilde duyurabilmeleri için Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü Prof.Dr.Adem KALINLI’nın öncülüğünde aşağıda belirtilen üniversiteler ve kurumların işbirliği ile 2011 yılında kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır.

Erciyes Üniversitesi                     
Akdeniz Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi                   
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi      
Süleyman Demirel Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi                  
Pamukkale Üniversitesi
Ortadoğu Teknik Üniversitesi   
Adnan Menderes Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi              
Muğla Üniversitesi
Ankara Üniversitesi                    
Dumlupınar Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi            
Uşak Üniversitesi

•    Yükseköğretim Kurulu
•    TÜBİTAK
•    Maliye Bakanlığı
•    Sayıştay Başkanlığı
•    Kalkınma Bakanlığı
•    Kamu İhale Kurumu Başkanlığı

YÖK Başkanlığı tarafından desteklenerek himaye edilen ve yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarda aşağıdaki konular ele alınmıştır:
1.    BAP Birimlerinin yasal statüsü
2.    Bilimsel ve idari Süreçler
3.    Bütçe Uygulamaları
4.    Harcama Süreçleri
5.    Taşınır İşlem Süreçleri
6.    Tahakkuk İşlemleri
7.    Dış Kaynaklı Proje Süreçleri (TÜBİTAK, DPT, San-Tez, Uluslararası)

Gerçekleştirilen çalışma toplantılarına 50’den fazla üniversiteden ve işbirliği yapılan kurumlardan uzmanlar katılmış ve aşağıdaki mevzuat taslakları hazırlanmıştır.
1.    Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
2.    Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri İle İlgili Harcama Esasları
3.    Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller
                    
Ayrıca, Çalıştay Sonuç Raporu hazırlanmış, YÖK Başkanlığı ve Üniversitelerarası Kurulda bilgilendirme sunumu yapılarak, hazırlanan taslaklar tüm üniversitelerin görüş ve önerileri alınarak revize edilmiştir. Revize edilen mevzuat taslakları Ekim 2013’te YÖK Başkanlığına teslim edilmiştir.   

 
YÖK Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda öncelikle ilgili Yönetmeliğin gündeme alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiş ve Aralık 2015’te YÖK Başkanlığında YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, TÜBİTAK ve Kalkınma Bakanlığı uzmanlarının katılımı ile hazırlanan taslak yönetmelik üzerinde bir çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Prof.Dr.Adem KALINLI tarafından katılımcılara yürütülen çalışmalar ve taslak yönetmelik hakkında bilgi verilmiş ve ilgili taslağın bazı maddeleri tekrar revize edilmiştir.
Yakın bir süreçte ilgili Yönetmeliğin YÖK Başkanlığı tarafından Maliye Bakanlığına görüş alınmak üzere iletilmesi ve YÖK Mevzuat Komisyonuna sevk edilmesi beklenmektedir.


İlgili mevzuat çalışmalarını yürüten üniversite temsilcileri ve uzmanlar halen konuyla ilgili süreçleri takip etmekte ve yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takiben harcama süreçleri ve birimlerin yasal statüsüne yönelik düzenlemelerin de hayata geçmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.