Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

Aydınlatma Metni

Şartlar ve Koşullar

Abis Teknoloji Limited Şirketi (“Abis Teknoloji”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışmaktayız. İşbu Aydınlatma Metni, Abis Teknoloji tarafından işletilmekte olan www.bilimap.org (“Bilimap”) internet sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz hakkında tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Siz değerli üyelerimizin kişisel verilerinin güvenliği konusunda son derece hassasiyet göstermekteyiz.

Bu yönüyle, Abis Teknoloji olarak üyelerimize ait hertürlü kişisel verinin mümkün olabildiğince en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kişisel verilerle ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Veri Sorumlusu

Abis Teknoloji, Kanun’un 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Araçları

Abis Teknoloji tarafından ad, soyad, iletişim bilgileri, tarafımızca düzenlenen etkinliklere katılımınız, ilgi alanlarınız, kurum/alan/saha araştırmaları, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, reklam, satış ve pazarlamaya yönelik operasyonların planlanması, organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi, ticari elektronik ileti gönderilmesi ve sosyal medya üzerinden katılımcılara yönelik tanıtım ve duyuru çalışmaları yapılması, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin kurgulanması vb. ortamlar aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, Kanun’un 5.ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenecektir. Abis Teknoloji’nin faaliyetlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte kişisel verileriniz Abis Teknoloji internet sitesi ve Abis Teknoloji’a bağlı internet siteleri, online hizmetler, üye kayıt formları, üyelik başvuru formları, üyelik sözleşmeleri, ziyaretçi listesi, Abis Teknoloji kapsamında düzenlenen organizasyon/etkinlik/aktivite vb. faaliyetlerin tanıtımı, Abis Teknoloji işyerleri, birimleri, bilet satış şirketleri, kamu kurum ve kuruluşlar, sponsorlar, iş ortakları ile Abis Teknoloji’nin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, tedarikçiler, destek faaliyetlerinde bulunanlar, anlaşmalı kuruluşlarile tali nitelikteki kurum/kuruluş/işletmeler ve benzeri diğerkanallar aracılığı ile otomatik yada otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü yada elektronik ortamda toplanabilmektedir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz Abis Teknoloji tarafından yine aşağıda belirtilen amaçlar mucibince işlenebilecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerinizde dâhil olmak üzere kişisel verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati amacıyla doğru orantılı olarak, şu amaçlar kapsamında işlenmektedir:

Abis Teknoloji faaliyetlerinin gereği gibi ifade edilmesi, Abis Teknoloji faaliyetlerinde network ortamının güven içerisinde sağlanabilmesi, Abis Teknoloji faaliyetlerinin lansmanı, planlanması ve yönetimi üyelik başvuru ve üyeolunması halinde üyelik işlemlerinin sürdürülebilmesi, üyelerin süreçlereilişkin gelişmelerden ve yeniliklerden haberdar edilebilmesi ile bültenlere kaydolunması halinde güncel haberlerin üyelere ulaşabilmesi, Abis Teknoloji’nin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, Abis Teknoloji tarafından sağlanan hizmetlerin geliştirilebilmesi ve analizlerin yapılabilmesi, Abis Teknoloji’nin iç ilişkisi ve sponsorlarla olan operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, Abis Teknoloji çalışanlarının eğitimi ve geliştirilmesi, suistimal ve yetkisiz işlemlerin engellenebilmesi, Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, araştırma yapılabilmesi, Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi,kimliğinizi teyit edilebilmesi, Abis Teknoloji’nin sistemi içerisinde etkinliğinizin değerlendirilebilmesi, Abis Teknoloji hizmetlerinin ve üye performanslarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla raporlamave analiz yapılabilmesi, Abis Teknoloji sistemi dahilinde yeralan mevcut üyelerile daha önceden üyeliği sonaermiş kişiler arasındaki performans değerlendirmelerinin mukayese edilebilmesi, Abis Teknoloji’nin politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi, Üye memnuniyetinin ve performans kriterlerinin ölçülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kanun gereğince ,Abis Teknoloji,Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede ve yukarıda belirtilen amaçlar ve amaçların gerektirdiği süreile sınırlı olarak elde edebilecek, toplayabilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, saklayabilecek, muhafazaedebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, kullanabilecek, mevzuatınizin verdiği durumlarda veölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınırlandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı ortadan kalktığında,işlenmiş bulunan tüm kişisel verileriniz gerekli ve makul bilgi güvenliği tedbirleride alınmak şartıyla anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilebilir veya ulaşılamaz şekilde imha edilebilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan,ilgili mevzuat hükümlerine riayeteden Abis Teknoloji çalışanları, hissedarları, yöneticileri, dış hizmet sağlayıcıları, iş ortakları,Abis Teknoloji tarafından araştırma, tanıtım, insan kaynakları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçiler, hizmet sunduğumuz kişi ve şirketler, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, danışmanlarımız, vekillerimiz, şirket yöneticilerimiz, sigorta şirketleri, emniyet genel müdürlüğü, özel kurum ve kamu kuruluşları ve resmi makamlar ve danışmanlık alınan üçüncü kişiler ile Abis Teknoloji’nin işbirliği içinde olduğu sponsorlar ve gerektiğinde otoriteler, bakanlıklar, yargımercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız ve paydaşlarımızın kullandığı bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, Abis Teknoloji adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Veri Sorumlusu’nun meşru menfaati gereği yurtiçiveya yurtdışı üçüncü kişilerle yalnızca ihtiyaç durumunda,işlenme amacı ile ölçülü ve ancak mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde(Kanun'un 8. ve 9.maddelerine uygun olacak şekilde) paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz elektronik ortamda veya fiziken aktarılabilir.Bu aktarma sırasında, elektronik ortamda yapılacak aktarımların güvenliği ile fiziken yapılacak aktarımlarda hertürlü güvenlik tedbirleri veri güvenliği temelinde alınmakta ve kişisel verileriniz yetkisiz kişilerin eline geçmesine izin verilmemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz bu aydınlatma metninin 2.maddesi kapsamında belirtilen yöntemlerde dahil olmak üzere hertürlü sözlü,yazılıyada elektronik ortamda,yine yukarıda 2.madde kapsamında yer verilen amaçlarla sınırlı olmak üzere ve Abis Teknoloji’nin faaliyetlerinin sürdürülmesi için,akdettiğiniz ve/veya akdedeceğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,planlama,istatistik,anket,üyelikişlemleri, müşteriveüyelikmemnuniyetiçalışmaları ve bukapsamdaki hizmetlerin sağlanması, çeşitli bilgilendirmeler, raporlama ve analizler yapılabilmesi, tarafınıza çeşitli avantajların sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, hediye, kampanya bildirimivs.yapılabilmesi, üyelerin grupiçi performanslarının değerlendirilebilmesi,artırılabilmesive netice itibariyle tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla toplanır.

Bu kapsamda Abis Teknoloji’nin kişisel verileri işlemesinin hukuki sebebi bazı hallerde ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kanun'un 5. maddesi kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması, Abis Teknoloji’nin sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hakkın tesisi kullanılması veya korunması için gerekli olması, sözleşmenin ifası için gerekli olması nedeniyle olabileceği gibi bazı hallerde Kanun'un 6. maddesi kapsamında verilen açık rıza ile ve her durumda Kanun'un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde gerçekleşmektedir.

Veri Güvenliği

Abis Teknoloji,kişisel verilerinizi teknik ve idari tedbirler dâhilinde titizlikle korumaktadır.Abis Teknoloji tarafından alınan güvenlik tedbirleri olası risklere karşı koyabilecek uygunbir düzeyde ve teknolojik imkânlar dahilinde sağlanmaktadır. Bu kapsamda,Abis Teknoloji tarafından alınan önlemlerden bazıları aşağıdakilerle sınırlı olmamak şu şekilde örneklendirilebilir:

Abis Teknoloji içerisinde çalışan ve hizmet alınanlar tarafından kişiselverilere erişimi sınırlı tutmak, Sızma (penetrasyon) Testleri ile şirketimiz bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemleri almak, Dijital ortamlarda virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarı içeren yazılımlar ve donanımlar kullanmak, sızma testleri uygulamak, Fiziki ortamda bulunan kişisel verileri herkesin ulaşabileceği ortamlarda nayrı olmak üzere saklanmasını sağlamak, Kişisel veriler için alınan idari tedbirlerin yanı sıra, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara veri güvenliği konularında düzenli bilgi vermek, Kağıt ortamında aktarımı gereken evraklar ile ilgili azami özen gösterilmesi, Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan yedekleme programları kullanılması gibi teknik ve idari tedbirler uygulanmaktadır.

Kişisel VeriSahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak,mevzuat uyarınca:

Kişisel veriişlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel veriişlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verilerişlenmişse bunailişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenmeamacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun'un 7. maddesi kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yokedilmesini isteme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yokedilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talepetme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi kimliğinizin tespit edilebileceği belgelerle birlikte ıslak imzalı olarak Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Tekno-1 Binası Giriş Kat No:11, KAYSERİ adresine bizzat teslim edebilir,noter kanalıyla gönderebilir yada [email protected] adresine mailyoluyla iletebilirsiniz.

Abis Teknoloji,Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuzgün(30) içerisinde cevap vermektedir.Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmi şözel vekâletname bulunmalıdır.

Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte,Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

Abis Teknoloji,başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişi den bilgi talep edebilir,başvuruda belirtilen hususları netleştirme kadına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

AÇIK RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Abis Teknoloji tarafından işletilmekte olan www.bilimap.org adlı internet sitesi aracılığıyla işlenecek kişisel verileriniz hakkında tarafınızdan onay alınması amacıyla hazırlanan açık rıza metnidir. Siz üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükler çerçevesinde kişisel verilerinizin, bilginize sunulan Aydınlatma Metni ve Kanun’a uygun olarak; Abis Teknoloji Limited Şirketi ("Abis Teknoloji")insan kaynakları, operasyonel süreçlerin yürütülmesi, sponsorlar ile organizasyonların yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, doğrudan veya dolaylı bağlı grup şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden veri sahiplerinin faydalanabilmesi, müşteri ve/veya üye ve izleyici alışkanlıklarının saptanması, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda tercihlerinizi belirlemek, buna ilişkin araştırma, bilgilendirme yapabilmek, pazarlama ve reklam çalışmalarımızı şekillendirmek, talep ve şikayetlerin takibini yapabilmek adına, kimlik kategorisi kapsamında ad ve soyadınız, iletişim kategorisi kapsamında cep telefonu numaranız ve kişisel mail adresiniz, mesleki deneyim kategorisi kapsamında pozisyon/meslek bilgileriniz, müşteri işlem kategorisi kapsamında fatura ve firma bilgileriniz Abis Teknoloji işyeri ve müşterilerine/üyelerine hizmet sunduğu, işbirliği içerisinde olduğu sponsor firma/şirket/kurum/kuruluş tarafından sunulun hizmet, forum, konferans, aktivite, lansman gibi hizmet alanlarında çekilen fotoğraf ve video kayıtlarınız, Abis Teknoloji’nin mevzuattan ve/veya sözleşmelerden kaynaklanan hukuki ve/veya ticari yükümlülüklerini yerine getirmesi ve/veya şirket tanıtım broşürlerinde ve dijital platformlarda paylaşması için ve/veya bilgi teknolojileri korumaları alanında azami tedbirleri alması içinve kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Abis Teknoloji’nin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında yerleşik olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında paylaşılacaktır ve kişi aşağıdaki maddeleri kabul etmektedir. Sanal fuar özelinde kişiler standına uğradıkları firmaların, kendilerinin Firma-pozisyon, telefon, mail adresi bilgilerine ulaşacağını bilir ve bunu kabul eder.